Сутність виховного процесу 40-ї школи

Зміст статті

В 40-й школі виховний процес розглядається як цілісна динамічна система, системоутворюючим фактором якої є мета розвитку особистості виховання, яка реалізується у взаємодії педагогів школи, їх батьків та всіх зацікавлених організацій та установ.

       Виховний процес у 40-й школі  - ядро педагогічної діяльності закладу освіти. В той же час організація виховного процесу в спеціалізованій школі № 40 не обмежується його рамками та передбачає урахування впливу всіх факторів соціального середовища.

     Рушійною силою виховного процесу нашої школи є вирішення протиріччя між різноманітними (часто різноспрямованими) впливами на учня і цілісним формуванням його особистості. Це протиріччя стало джерелом розвитку, бо цілі виховання, що висувають вчителі школи, знаходяться в межах розвитку можливостей учнів і відповідають їх оцінкам значимості того, що сприймається. І, навпаки, подібне протиріччя не буде сприяти оптимального розвитку системи, якщо дитина не готова до сприйняття позитивних впливів, в тому числі з боку вчителів. У зв’язку з цим педагоги школи добре вивчають учнів, вміло проектують близькі, середні та далекі перспективи розвитку, перетворюючи їх на конкретні виховні завдання.

     Необхідно відмітити, що всі дії учасників виховного процесу школи спрямовані на впорядкування всіляких впливів на дитину. В результаті виховання відбуваються як зміни рівня вихованості кожного учня, так і зміна характеру відносин між учасниками виховного процесу. В цьому плані важливо розглянути співвідношення понять "виховний процес" та "виховна система".

     На мою думку, велике значення для реалізації виховної функції школи має розвиток виховної системи, у якої достатньо складна структура, яка включає в себе і цілі. Її діяльність забезпечує їх реалізацію, створює середовище системи і забезпечує керівництво нею. "З одного боку – вона система психолого-педагогічна, з іншого – педагогічна, і впливає вона на школярів не тільки як педагогічний фактор (через вчителів, уроки, підручники, домашні завдання, виховні години), але і як фактор соціальний (через включення до оточуючого середовища, через його відносини, батьками, установами – друзями школи; через психологічний клімат в колективі, який дозволяє об'єднати дітей та дорослих в межах 40-ї школи".

     Між поняттями "виховна система" і "виховний процес" чітко прослідковується взаємозв’язок. З одного боку, в процесі встановлених педагогічних  цілей в школі створюється та розвивається виховна система, з другого – ця система виступає в якості головного фактору успішного вирішення виховних завдань. Якщо виховний процес розглядати з позиції системного підходу, то поняття "розвиток виховної системи" та "виховний процес" тотожні.

     Виховання складається із окремих взаємопов’язаних процесів: із виховних впливів сприйняття їх особистістю і самовиховання, яке при цьому здійснюється. Керовані взаємодії суб’єктів і об’єктів, що розвиваються, віддзеркалюють лише один, хоча й суттєвий бік виховного процесу, який можна умовно вважати "зовнішнім". Дослідники виховного процесу між іншим відмічають, що до його складу входять не тільки зовнішні виховні взаємодії та власні реакції вихованців, але й самі процеси зростання, накопичення, удосконалення якостей людини.

     У виховному процесі проявляється єдність зовнішніх впливів на об’єкти та внутрішнього відображення (причому це відображення має випереджувальний характер), виникнення зворотної дії, а також самостійного впливу об’єкта на себе, що проявляється у самовихованні. Ця взаємодія здійснюється не стихійно, а певним чином керується і самокерується. У виховному процесі об’єктивне соціальне переходить в суб’єктивне, індивідуальний психічний стан людини. В цьому визначені підкреслюється саме "внутрішній" бік процесу.

     У склад динамічної системи, "виховний процес" входять суб’єкти і об’єкти  виховання в широкому сенсі, різноманітні зв’язки, що проявляються між ними, а також умови, в яких протікає процес їхньої взаємодії.

     Вчителі школи, соціальний педагог, психологічна служба здійснюють професіональну діяльність, яка сприяє вирішенню виховних завдань. Ця діяльність не обмежується впливом на учня. Вона передбачає як урахування особистостей оточуючого дитину середовища, так і активний вплив на це середовище. Коли ми говоримо про вплив педагогічного працівника на учня в межах реалізації своїх професіональних функцій, то ця педагогічна діяльність і є виховною роботою.

     Виховна робота в 40-й школі включає в себе реалізацію комплексу організаційних та педагогічних завдань, які вирішує вчитель з метою забезпечення оптимального розвитку особистості учня, вибір форм і методів  виховання учнів школи у відповідності з поставленими завданнями та сам процес їх реалізації. Ця робота передбачає організацію спільної діяльності вчителів, учнів та батьків, та передбачає також регулювання відносин соціальних інститутів, що суттєво впливають на дитину.

     Будь-яка виховна робота, – на мою думку, – повинна починатися з того, що вчитель засвоює, усвідомлює виховні функції, тобто обов’язки, види діяльності, які виконуються в процесі формування особистості та учнівського колективу.

     Виховна система спеціалізованої школи № 40 має відповідні функції (схема № 4).

     У виховній роботі школи основне місце займає діяльність класного керівника, який реалізує весь комплекс організаторських функцій: вироблення мети, планування, координація, аналіз ефективності.

     Виховна робота в 40-й школі є найважливішим компонентом виховного процесу, його основною складовою. Від того, як цю роботу проводять працівники школи, наскільки вона є адекватною актуальній педагогічній ситуації, залежить успіх педагогічної діяльності школи. 

Функції виховної роботи спеціалізованої школи № 40


Друк   E-mail